حقوق مهاجرت

حقوق مهاجرت

حقوق مهاجرت مهاجرت: واژه مهاجرت از زمان های قدیم و در نوشته های قدیمی و حتی دینی ، واژه ای شناخته شده و مورد استفاده می باشد. درقرآن کریم از عده ای یاد شده است که در روی زمین مستضعف و مورد ظلم قرار گرفته بودند و وقتی در روز قیامت به دلیل نداشتن امکانات در سرزمین خود ، ازمحرومیت وسرخوردگی سخن خواهند گفت ، خطاب خواهد شد،آیا زمین خدا وسیع نبود؟ همین آیه از قران کریم نشان دهنده اهمیت مهاجرت مناسب و صحیح و مهاجرت جهت پیشرفت و ترقی می باشد که باید بیشتر مورد توجه عموم قرار بگیرد.[…]

Menu