?>
بورسیه های تحصیلی در ارمنستان

انواع بورسیه های تحصیلی در ارمنستان

انواع بورسیه های تحصیلی در ارمنستان تحصیلات عالی در ارمنستان توسط دانشگاه های دولتی و خصوصی ، هر دو ارائه می شود . تحصیلات تکمیلی و نظارت بر امر اعطای بورسیه تحصیلی در ارمنستان برعهده وزارت آموزش و علوم می باشد، گاهی نیز تحت نظارت و مسئولیت وزارت خانه های مختلف است . دانشگاه های ارمنستان ، انواع مختلفی از رشته های گوناگون مانند علوم اجتماعی، تکنولوژی، فرهنگ و غیره را ارائه نموده و فرصت های تحقیقاتی مناسب را برای دانشجویان تحت بورسیه خود فراهم می آورد . موسسات بیشتر در زمینه های مختلف علوم ، اقتصاد و فرهنگ بورسیه تحصیلی ارائه می کنند.اما دانشگاه[…]

بورسیه تحصیلی در ارمنستان

گرفتن بورسیه تحصیلی در ارمنستان

گرفتن بورسیه تحصیلی در ارمنستان به طور عمده، نظارت بر بورسیه دانشجویان کشور ارمنستان توسط وزارت آموزش و علوم انجام می شود. تقریباً ۲۶ مؤسسه در کشور ارمنستان  با شعب متعدد، بورسیه های تحصیلی را به دانشجویان ارائه می کنند. دانشگاه های ارمنستان رشته های گوناگون و فراوانی را ارائه می کنند. بنابراین دانشجویانی که بورسیه تحصیلی نیز دریافت می کنند فرصت مناسبی برای انجام پژوهش های خود پیدا خواهند کرد. مؤسسات بورسیه ارمنستان بیشتر به رشته های مختلف زیر مجموعه علوم، اقتصاد و فرهنگ بورسیه می دهند، اما دانشگاه های کشور ارمنستان در بیشتر سطوح به دانشجویان بورسیه تحصیلی ارائه می کنند. کمک هزینه های تحصیلی و[…]