تحصیل در مدارس کشور سنگاپور

کشور سنگاپور به دلیل وسعت کم بهترین انتخاب برای ادامه تحصیل می باشد . سنگاپور به عنوان یکی از پیشروان جهانی در تحقیق و نوآوری معرفی شده است . نظام آموزشی کشور سنگاپور و همچنین جمعیت جوان دانش آموزان در کشور سنگاپور مانند کشور ایران است . هر دانش آموز سنگاپوری حداقل 10 سال آموزش می بیند که شامل 6 سال دوره ابتدایی و 4 سال متوسطه است . در پایه اول تا چهارم روی سواد پیاه و مهارت های عددی تاکید می شود و تمام دانش آموزان طبق توانایی آنها طبقه بندی می شوند . در ادامه مطلب قصد داریم بیشتر به موضوع تحصیل در مدارس کشور سنگاپور بپردازیم .

شما می توانید برای مهاجرت به سنگاپور مقاله ای تحت عنوان ” مهاجرت به سنگاپور ” را مطالعه فرمایید .

در کشور سنگاپور 3 نوع طبقه بندي وجود دارد . همه دانش آموزان در پایان پایـه ششم ، به وسیله یک آزمون ملی ارزشیابی می شوند و سپس در یکـی از دوره هاي نظري یافنی ثبت نام می کنند . دانش آموزان پس از پایان دبیرستان حتما باید یک دوره 2 ساله را بـراي ورود بـه کالج بگذرانند . تمام دانش آموزان از پایه اول تا دهم ریاضی را مطالعه می کنند . هر سال مدرسـه اي شامل 4 ترم 10هفته اي می باشد و مدارس بین ترم هاي 1و 2 و بین ترم 3 و 4 ، یک هفته تعطیل است . یک تعطیلات 4 هفته اي در پایان نیم سال و یک تعطیلات طولانی 6 هفته اي در پایان سال وجـود دارد . در کشور سنگاپور بیش تر مدارس دو نوبتی می باشد و روزهاي مدرسه اي از دوشنبه تا جمعه است و فعالیت هاي فوق برنامـه ، قبل یا بعد از ساعت مدرسه یا در روز شنبه برگزار می شود . آموزش حرفه اي معلمان در کشور سنگاپور، به وسیله شوراي ملی آموزش و پرورش تهیه و تدوین شـده است که شامل دوره هاي زیر است :

  • دوره 4 ساله لیسانس براي تدریس در دوره ابتدایی و راهنمایی
  • گذراندن یک دوره 1 ساله پس از فارغ التحصیل شدن در یک رشته دانشگاهی که با گذراندن این دوره ، دانشجویان می توانند معلم ابتدایی یا راهنمایی شوند .
  • گذراندن دیپلم آموزشی که مدت آن 2 سال بوده و می توان با گذراندن این دوره ، معلم ابتدایی شد .
  • دوره هاي ضمن خدمت که براي تمرین عملی تدریس ، از سوي شوراي ملی پیشنهاد شده است .

معلمان براي به کار بردن شیوه فعال دریادگیري دانش آموزان و با استفاده از مواد آموزشی ، فیلم هاي متنوع و کامپیوتر ترغیب می شوند .ارزشیابی ، بخشی از فرآیند یادگیري و تدریس است و هدف آن ، اندازه گیري میزان یادگیري مورد نظر است .ارزش یابی ، آمادگی دانش آموزان را براي یادگیري موضوعات جدید ، مورد بررسی قرار می دهد و به این ترتیب ، براي میزان اثر بخشی تدریس معلم ، بازخورد مناسبی تهیه می کند.علل موفقیت آموزش و پرورش و مدارس کشور سنگاپور این است که این کشور در سالهاي اخیر شاهد رشد چشمگیري در زمینه فناوری هاي اطلاعات و ارتباطات، نانو و بیوتکنولوژي و نیز سایر حیطه هاي صنعتی بوده و این پیشرفتها را در سایه سیاستهاي آموزشی اقتصاد محور خود کسب کرده است .آموزش علوم تجربی و ریاضیات بـه عنوان زیربناي رشد علوم و فناوري در این کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در این رابطه وزارت آموزش و پرورش سنگاپور، با فراهم کردن نظام آموزشی آزاد و انعطاف پذیر، دانش آموزان را با نیازهاي جامعه آشنا ساخته و به گونه اي آنها را آموزش می دهند که بتوانند در آینده در رفع مشکلات جامعه سهیم باشند .در سایه این سیاستها، دانش آموزان سنگاپوري مؤفق شده اند تا در آزمونهاي بین المللی از جمله تیمـز (TIMSS)1وپرلز(PIRLS)2، نتایج بسیار درخشانی کسب کنند .نظام آموزشی سنگاپور تشابه زیادي بـا نظـام آموزشی ایران داشته و سیاست هاي آموزشی آن متمرکز بر رشد منابع انسانی است و سعی می شـود تـا علاوه بـر آشنا ساختن دانش آموزان با نیازهاي کشور، مهارتهاي لازم براي انجام فعالیتهاي علمی – فناورانه در سطح جامعـه را به آنها آموزش دهند .

تحصیل در مدارس کشور سنگاپورسیاست هاي آموزشی کشور سنگاپور

سیاست هاي آموزشی کشور سنگاپور، متمرکز بر رشد منابع انسانی است و سعی می شود تـا دانـش آموزان را بـا نیازهاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی کشور آشنا ساخته و با آموزش مهارتهاي ویژه، نیروهاي کاري لازم جهـت رفع این نیازها را تعلیم دهند .نظام آموزش و پرورش سنگاپور بیشتر بر آموزش اخلاق و تربیـت بدنی، پـرورش افکار خلاق، منتقد و مستقل تاکید دارد . سیاست هاي آموزشی کشور سنگاپور ایجاب می کند که هر دانش آموزي زبان انگلیسی و زبان مادري خویش را یاد بگیرد .این عمل موجب می شود کـه دانش آموزان تبحر کافی را در زبان انگلیسی کـه زبان تجارت، علم و فناوري است داشته باشند . نظام آموزشی سنگاپور به اندازه اي داراي کارایی و بهره وري بالا است که دانش آموزان پس از فارغ التحصیل شدن می توانند بلافاصله جذب بازار کار شده و یا به طور آگاهانه ادامه تحصیل داده و مهارت هاي تخصصی بالاتر را کسب کنند .

توصیه شرکت آتیه آفرینان ایرانیان برای اقامت و تابعیت در سنگاپور ، مشاوره از مشاوران آتیه آفرینان ایرانیان و مطالعه مقاله ” اقامت در سنگاپور ” است .

تحصیل در مدارس کشور سنگاپور

تحصیل در مدارس کشور سنگاپور

تحصیل در مدارس کشور سنگاپور – اهداف آموزشی سنگاپور در مدارس

یکی از مهمترین اهداف آموزشی سنگاپور در مدارس ، فراهم ساختن آموزش جامع بـراي هر یک از شهروندان است .در این رابطه وزارت آموزش و پرورش سعی دارد با فراهم کردن نظام آموزشی آزاد و انعطـاف پـذیر، دانش آموزان را با نیازهاي جامعه آشنا کند و به گونه اي آنها را آموزش دهد که در آینده بتوانند در رفع مشکلات جامعـه خـود سهیم باشند .بنابراین در این راستا و به منظور ارج نهادن به دانش آموزان خلاق، مدارس مستقل و آزاد تأسیس شده است .همچنین وزارت آموزش و پرورش برنامه هاي خاصی براي دانش آموزان بـا استعداد در نظر گرفته اسـت کـه شـامل برنامه هاي آموزشی ویژه تیزهوشان مانند ارائه دروس اختیاري هنر ، موسیقی، زبان ، تمرین پـژوهش ، انجـام فعالیت هاي علمی و استفاده از آزمایشگاه هاي مرکزي بوده و دانش آموزانی که بهترین نمرات را در رشته هاي علوم انسانی، ریاضی و علوم تجربی کسب کنند و یا در حیطه هاي علمی، فناوري و هنر داراي نوآوري و خلاقیـت باشند، مـورد تقدیر قرار می گیرند

تحصیل در مدارس کشور سنگاپور – ساختار نظام آموزشی کشور سنگاپور

در مقطع ابتدایی یعنی از سال اول تا ششم، دانش آموزان 4 سال را به عنوان مرحله پایه اي می گذرانند . تمام دانش آموزان در دوره پایه موظف هستند برنامه هاي مشترك زبـان انگلیسی، زبان مادري، علوم تجربی و ریاضیات را داشته باشند. همچنین برخی دیگر از موضوعات درسی مانند موزیک، هنر سفالگري، آموزش بهداشت، مطالعات اجتماعی و آموزش علوم فیزیکی (شامل فیزیک و شیمی) به دانش آموزان آموزش داده می شود . علاوه بر موارد اشاره شده تدریس علم اخلاق نیز به دانش آموزان کمک می کند تا ارزش هاي اخلاقی و هویت ملی آنها را بهتر درك کنند .

در پایان سال ششم، از دانش آموزان امتحان نهایی تحت عنوان امتحان فارغ التحصیلی از مدرسه ابتدایی گرفته می شود و با توجه به نمره هاي که کسب می کنند و استعدادي که در درس خاصی دارند می توانند دروس مقطع متوسطه مورد نظر را انتخاب نمایند و مقطع متوسطه حدود 4 تا 5 سال می باشد و زمـان آن بـه استعداد دانش آموز بستگی دارد .دروس خاصی براي تمام دانش آموزان ارائه می شود تا دانش آموزان را براي امتحان ورودي دانشگاه که در پایان 4 سال انجام می گیرد آماده نماید و افرادی که این امتحان را به خوبی بگذارنند ، وارد مقطع سال پنجم می شوند .برنامه آموزشی براي دوره هاي ویژه و معمولی شامل انگلیسی و ادبیات انگلیسی، زبان مادري، ریاضیات، علوم، تاریخ، جغرافی، هنر و صنعت، طراحی و فناوري، اقتصاد، خانه داري، آموزش اخلاق، آموزش تربیت بدنی و موزیک می باشد .با اتمام امتحانات پایانی مقطع متوسطه، دانش آموزان می توانند بـه مدت 2 سال در آموزشکده هاي مقدماتی ادامه تحصیل دهند و یا به دوره 3 ساله پیش دانشگاهی در مؤسسات متمرکز وارد شوند.

فلسفه و اهداف آموزش علوم در کشور سنگاپور ، لازمه پیشرفت سریع در علوم و فناوري، وجود شهروندانی می باشد کـه بـا علـوم پایـه آَشنایی داشته و داراي سواد علمی – فناورانه باشند و بتوانند با درك واقعیتهاي علمی، در زندگی روزانه خود که سرشار از پدیده هاي علمی و فناوري است، تصمیمات منطقی و آگاهانه اتخاذ کنند .

هدف از آموزش علـوم در سنگاپور، تربیت افرادي است که با علوم و فناوري آشنا باشند .در رویکردهاي نوین آموزش علوم، افزایش دانش علمی و درك پدیده هـاي مرتبط با علوم در اولویت قرار دارند ولی چون گسترش دانش علمی دانش آموزان با توجه به حیطه هاي شناختی و سن آنها، در تمامی حیطه هاي علمی داراي محدودیت است لذا توانایی اخذ اطلاعات، ایجاد و یا پـردازش آن از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت .بـراي برخورداري تمام دانـش آموزان از رویکردهاي آموزشی همسان، برنامـه درسی و بخش هایی تدوین شده است که بـر رشد مهارت هاي تفکـر، مهارت هاي فرایندي، نگرش و نیـز مهارت هاي تصمیم گیري و حل مسئله تأکید دارد .

در مقاله ای تحت عنوان ” تحصیل در سنگاپور ” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در سنگاپور توضیح دادیم .

تمامی کتابهاي درسی، کار و ارزشیابی مدارس سنگاپور، براي هر سطح و پایه ، بر پایه بخش هاي تنظیم شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تدوین شده اند .علیرغم وجود کتاب هاي متنوع درسی براي هر سطح، مدارس کشور سنگاپور مجبور هستند تا از کتابهاي یکسانی در سراسر کشور استفاده کنند .علاوه بر کتابهاي درسی و کـار، در نظام آموزشی سنگاپور استفاده از کتـاب هاي ارزشیابی از اهمیت و ویژگـی خاصی برخـوردار است .کتـاب هـاي ارزشیابی سبب می شوند تا دانش آموزان در کنار کتاب هاي کار مدرسه تمرینات اضافی نیز داشته باشند .این کتابها تمامی موضوعات درسی و نیز فعالیتهاي کتابهاي کار را پوشش می دهند .اغلب هر دانش آموز سـنگاپوري بـراي هر موضوع درسی داراي یک کتاب ارزشیابی مجزا می باشد و براي خانواده هاي سنگاپوري چیزي غیرعـادي نیسـت که براي پیشرفت تحصیلی فرزندشان دهها کتاب ارزشیابی تهیه کنند .کتـاب هاي ارزشیابی بـه طور گسترده اي بـه عنوان بخشی از برنامه درسی مدارس کشور سـنگاپور مورد استفاده قرار می گیرند و اوقات فراغت دانش آموزان را در زمانهاي خارج از مدرسه پر می کنند .کتاب هاي ارزشیابی ریاضی و علوم، دانش آموزان را ترغیب می کنند تا تمرین هاي بیشتري حل کرده و با مسائل و تمرینهاي سخت تر و چالش برانگیزتر از مفاهیم موجود در کتاب هاي درسی برخورد کنند .

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
تحصیل در مدارس نروژ تحصیل در مدارس نروژ

کشور نروژ با زیبایی های بسیار و فرهنگ غنی دارای یکی از بهترین سیستم های آموزشی است. این کشور...

تحصیل در مدارس لتونی تحصیل در مدارس لتونی

تحصیل در مدارس لتونی کشور لتونی یا لاتویا در میان کشور های اروپایی است و از نظام آموزشی پیش...

تحصیل در مدارس گرجستان تحصیل در مدارس گرجستان

تحصیل در مدارس گرجستان کشور گرجستان از جمله کشورهایی است که ایرانیان بسیاری به فکر مهاجرت ...

نظرات کاربران
Call Now Button