کشور ایتالیا با نام رسمی جمهوری ایتالیا، کشوری در جنوب قاره اروپا می باشد که پایتخت آن شهر رم است. این کشور از شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردنی در دریای مدیترانه تشکیل شده است.
امروزه کشور ایتالیا، کشوری توسعه یافته می باشد و جز گروه هشت محسوب می شود. این کشور، پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پرجمعیت دنیا است.
از نظر جغرافیایی کشور ایتالیا به 20 ناحیه تقسیم می شود که 5 تا از آنها دارای نوعی خودمختاری در وضع قوانین محلی هستند. از طرفی دیگر کشور ایتالیا به 110 استان و 8100 شهرداری تقسیم می شود که در این مقاله قصد داریم با استان های کشور ایتالیا آشنا شویم.

موسسه مهاجرتی آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در ایتالیا ” را مطالعه فرمایید.

استان های کشور ایتالیا

استان های کشور ایتالیا بر پایه منطقه و به ترتیب حروف الفبا

ناحیه آبروتزو کشور ایتالیا شامل استان های زیر است:

 • استان کییتی
 • استان لاکویلا
 • استان پسکارا
 • استان تیرامو

ناحیه آپولیا کشور ایتالیا دارای استان های زیر است:

 • استان بارلتا-آندریا-ترانی
 • استان بریندیسی
 • استان تارانتو
 • استان فوجا
 • استان لچه
 • استان باری

ناحیه باسیلیکاتا کشور ایتالیا شامل استان های زیر است:

 • استان ماترا
 • استان پوتنزا

ناحیه کالابریا کشور ایتالیا دارای استان های زیر است:

 • استان کاتانزارو 
 • استان کزنتزا 
 • استان رجیو کالابریا 
 • استان ویبو والنتیا 
 • استان کروتون 

در مقاله ” مهاجرت به ایتالیا ” به طور مفصل درباره شرایط مهاجرت به ایتالیا اطلاعات کسب کنید.

ناحیه کالابریا کشور ایتالیا

در ناحیه کامپانیا کشور ایتالیا، استان های زیر وجود دارد:

 • استان بنونتو
 • استان ناپل
 • استان سالرنو
 • استان کسرتا
 • استان آولینو

در ناحیه امیلیا-رومانیا کشور ایتالیا استان های زیر وجود دارد:

 • استان فرارا
 • استان رجو امیلیا 
 • استان ریمینی
 • استان راونا
 • استان بولونیا
 • استان مودنا
 • استان پارما در
 • استان فورلی-چسنا
 • استان پیاچنزا

در ناحیه فریولی ونتزیا جولیا کشور ایتالیا، استان های زیر وجود دارد:

 • استان پوردنونه 
 • استان اودینه
 • استان تریسته 
 • استان گوریتزیا

ناحیه لاتزیو کشور ایتالیا دارای استان های زیر می باشد:

 • استان لاتینا 
 • استان ریتی
 • استان فروزینونه
 • استان رم
 • استان ویتربو 
ناحیه لاتزیو کشور ایتالیا

استان های ناحیه لیگوریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان جنوا
 • استان ایمپریا
 • ستان ساونا
 • استان لا اسپتزیا

استان ‌های ناحیه لمباردی کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد:

 • استان لکو
 • استان مونتزا و بریانتزا
 • استان پاویا
 • استان برگامو
 • استان برشا
 • استان سوندریو
 • استان وارزه
 • استان لودی 
 • استان مانتووا
 • استان کومو 
 • استان میلان
 • استان کریمونا

استان‌ های ناحیه مارکه کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان پزارو و اوربینو
 • استان فرمو
 • استان آنکونا
 • استان اسکولی پیچنو
 • استان ماچراتا 
استان‌ های ناحیه مارکه کشور ایتالیا

استان ‌های ناحیه مولیز کشور ایتالیا شامل موارد زیر می باشد :

 • استان کامپوباسو
 • استان ایسرنیا

استان ‌های ناحیه پیمونت کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد :

 • استان تورین
 • استان بیه‌ لا
 • استان وربانو-کوزیو-اوسولا
 • استان ورسلی
 • استان آلساندریا
 • استان آسته 
 • استان کونیو
 • استان نووارا

استان‌ های ناحیه ساردنی کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد :

 • استان نیورو
 • استان کربنیا-اگلیسیاز
 • استان کالیاری
 • استان ساساری
 • استان اگلیاسترا 
 • استان البیا تمپیو 
 • استان مدیو کمپیدانو
 • استان اریستانو

استان‌ های ناحیه سیسیل کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان آگریجنتو
 • استان سیراکوز
 • استان راگوسا
 • استان مسینا  
 • استان تراپانی
 • استان انا
 • استان کالتانیستا
 • استان کاتانیا
 • استان پالرمو
استان‌ های ناحیه سیسیل کشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه ترنتینو آلتو آدیجه کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان تیرول جنوبی
 • استان ترنتینو

استان‌ های ناحیه توسکانی کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان فلورانس
 • استان گروستو
 • استان پیستویا
 • استان لوکا
 • استان آرزو  
 • استان لیورنو
 • استان ماسا و کارارا
 • استان پیزا
 • استان پراتو
 • استان سینا

استان ‌های ناحیه اومبریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان ترانی
 • استان پروجا

استان‌ های ناحیه ونتو کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان ورونا
 • استان ویچنزا
 • استان ونیز
 • استان بلونو
 • استان روویگو
 • استان ترویزو
 • استان پادووا  
استان‌ های ناحیه ونتو کشور ایتالیا

مهمترین استان های کشور ایتالیا

 • استان پوتنزا در کشور ایتالیا

استان پوتنزا از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد  در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر پوتنزا و زیرمجموعه ناحیه باسیلیکاتا  است.

 • استان کاتانزارو در کشور ایتالیا

استان کاتانزارو از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر کاتانزارو و زیرمجموعه ناحیه کالابریا است.

 • استان ناپل در کشور ایتالیا

استان ناپل از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد که در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر ناپل و زیرمجموعه ناحیه کامپانیا است.

 • استان بولونیا در کشور ایتالیا

استان بولونیا، از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد که در مرکز این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر بولونیا و زیرمجموعه ناحیه امیلیا-رومانیا است.

 • استان تریسته در کشور ایتالیا

استان تریسته از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد که در منتهی ‌الیه شمال شرق این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر تریسته و زیرمجموعه ناحیه فریولی ونتزیا جولیا است.

 • استان رم در کشور ایتالیا

استان رم یکی از استان‌ های ناحیه لاتزیو در ایتالیا می باشد و مرکز این استان، شهر رم است.

استان رم در کشور ایتالیا
 • استان میلان در کشور ایتالیا

استان میلان به مرکزیت شهر میلان، یکی از استان ‌های ناحیه لمباردی در شمال ایتالیا می باشد که در شمال خود با استان‌ های وارزه و مونتزا و بریانتزا، در شرق با استان‌های برگامو، کریمونا و لودی، در جنوب با استان پاویا و در غرب با استان نووارا در ناحیه پیدمونت هم ‌مرز است.

 • استان کامپوباسو در کشور ایتالیا

استان کامپوباسو از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد و در مرکز این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر کامپوباسو و زیرمجموعه ناحیه مولیز است.

 • استان کالیاری در کشور ایتالیا

استان کالیاری، یکی از استان ‌های جزیره ساردنی ایتالیا است و مرکز این استان شهر کالیاری می باشد.

 • استان فلورانس در کشور ایتالیا

استان فلورانس، استانی در ناحیه توسکانی در کشور ایتالیا می باشد و شهر فلورانس مرکز این استان و هم چنین ناحیه توسکانی است .

 • استان پروجا در کشور ایتالیا

استان پروجا، استانی در مرکزی کشور ایتالیا می باشد که در منطقه اومبریا قرار دارد و مرکز آن شهر پروجا است.

 • استان ونیز در کشور ایتالیا

استان ونیز، یکی از استان های کشور ایتالیا می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و مرکز این استان شهر ونیز است.

استان ونیز در کشور ایتالیا
 • استان لاکویلا در کشور ایتالیا

استان لاکویلا یکی از استان های کشور ایتالیا می باشد که در جنوب مرکزی این کشور قرار دارد و مرکز این استان شهر لاکویلا و زیرمجموعه ناحیه ابروتزو است. این استان بزرگترین و پرجمعیت ‌ترین استان ناحیه ابروتزو می باشد.

 • استان باری در کشور ایتالیا

استان باری، یکی از استان‌ های ناحیه آپولیای ایتالیا می باشد و مرکز آن شهر باری است. استان باری، در شرق خود با دریای آدریاتیک، در غرب با باسیلیکاتا (استان‌های ماترا و پوتنزا)، در شمال با استان بارلتا-آندریا-ترانی و در جنوب با استان‌ های تارانتو و بریندیسی هم ‌مرز است.

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
دانشگاه برشا ایتالیا دانشگاه برشا ایتالیا

 دانشگاه برشا ایتالیا، در سال 1983 در شهر کوچک برشا تاسیس شد. شهر برشا به دلیل وجود کارخانه ها...

دانشگاه پارما ایتالیا دانشگاه پارما ایتالیا

دانشگاه پارما ایتالیا، یکی از قدیمی ترین دانشگاه های دولتی قاره اروپا و جهان می باشد که در ...

دانشگاه جنوا ایتالیا (Genova) دانشگاه جنوا ایتالیا (Genova)

دانشگاه جنوا ایتالیا (Genova) در سال 1481 میلادی در شهر تاریخی جنوا در منطقه شمال غربی کشور ایتا...

نظرات کاربران
mehdi akbari

سلام،چجوری به کالابریا مهاجرت کرده واقامت بگیرم لطفا کمکم کنید

آتیه آفرینان

با سلام، اگر شرایط سنی و رزومه تحصیلی خوبی داشته باشید، مهاجرت از طریق تحصیل گزینه ی مناسب و مقرون به صرفه ای برای کشور ایتالیا می باشد.

reza

سلام آیا واقعا ایالت کالابریا ایتالیا تو روستاها مهاجر قبول می‌کنند؟ شرایطش چیه ؟ لطفا به ایمیل من یه توضیح بفرستید

آتیه آفرینان

باسلام، شرایط شما بسیار تعیین کننده در انتخاب روش مهاجرتی و کشور می باشدجهت دریافت مشاوره با شماره ی 02172207 تماس بگیرید.

مشاهده نظرات بیشتر
Call Now Button